Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN
1. Onze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden worden geacht door onze klanten te worden aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op de onze. Deze laatste voorwaarden kunnen ons derhalve slechts verbinden in de mate dat wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben. De klant zal alleszins door het plaatsen van de bestelling en/of de betaling van enige factuur geacht worden kennis te hebben genomen van onze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
2. Onze o(ertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen en vallen onder toepassing van artikel 4 van deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden. Een bestelling gedaan door de klant verbindt de klant onmiddellijk doch verbindt ons slechts na ontvangst van het overeengekomen voorschot.
3. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van aanduiding gegeven en zijn in geen enkel geval bindend voor ons, waardoor een vertraging in de leveringstermijn in geen enkel geval aanleiding kan geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de verkoopovereenkomst. Alle gevallen van overmacht ontlasten ons van enige verantwoordelijkheid. Dit is onder meer het geval voor overheidsdaden, personeelsgebrek, stakingen, oorlog, lock-out, oproer, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal en transportmogelijkheden, brand, machinebreuk, laattijdige ontvangst van al dan niet beschadigde artikels.
4. De prijs vermeld in de bestekken en in de prijso(ertes zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Bij wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde goederen, zelfs al werd deze niet schriftelijk vastgelegd, is de prijs tevens vatbaar voor verrekening.
5. Het vervoer en de levering of de afhaling door de klant van de materialen zullen uitgevoerd worden tijdens de normale werkdagen en werkuren. Voor de levering van materialen tot en met 2.500,00 EUR excl. BTW wordt 75,00 EUR aangerekend indien de levering gebeurt bij onze klant en 175,00 EUR indien de levering gebeurt op een ander adres dan het facturatie adres of gebruikelijke leveringsadres van onze klant. Voor de levering van materialen boven 2.500,00 EUR excl. BTW wordt geen enkele kost aangerekend. Bij leveringen buiten de normale werkdagen en werkuren op verzoek van de klant zal tevens een supplement in rekening worden gebracht aan de klant. Indien de levering of de afhaling gebeurt op raam- en/of glasbok, zal deze gedurende 3 weken gratis ter beschikking van de klant blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van laattijdig terugbrengen van de raam- en/of glasbok, meer bepaald na het verlopen van bovengenoemde termijn, zal een vergoeding van 800 EUR worden gefactureerd aan de klant.
6. Het reinigen van de geleverde en afgehaalde materialen is niet in de prijs begrepen.
7. Verschillen in kleur, con'guraties, materiaal, kwaliteit of afmetingen worden toegelaten indien zij binnen de algemene toleranties voorgeschreven door het WTCB vallen. De stalen die, hetzij getoond, hetzij gegeven worden, gelden enkel als aanduiding.
8. Betwistingen omtrent de kleur, con'guraties, materiaal, kwaliteit, afmetingen of andere zichtbare gebreken moeten bij de levering aan of de afhaling door de klant onmiddellijk gemeld worden door de klant en dienen minstens bij aangetekende brief binnen de acht dagen aan ons kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hieraan of bij ingebruikname van de goederen voor deze termijn ziet de klant onherroepelijk en uitdrukkelijk af van ieder zichtbaar gebrek.
9. Betwistingen inzake verborgen gebreken zullen slechts ontvankelijk zijn indien zij per aangetekende brief binnen de 30 dagen na ontvangst der goederen aan ons worden meegedeeld. Na deze termijn van 30 dagen erkent de klant uitdrukkelijk de geleverde of afgehaalde goederen definitief aanvaard te hebben. Bij eventuele gebreken in de materialen die gemeld werden binnen de termijn van 30 dagen zal onze verantwoordelijkheid strikt beperkt blijven tot de vervanging van het gebrekkig goed.
10. Er dient steeds een voorschot van 30% betaald te worden door de klant tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Slechts na ontvangst van het voorschot gaat de bestelling in productie. Vóór de levering van de goederen dan wel bij afhaling van de goederen door de klant dient de resterende 70% volledig betaald te zijn.
11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel te Gembloux, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij brengen van rechtswege een interest op van 1% per maand vanaf de factuurdatum en er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen het bedrag verhoogd zal worden met 15% met een minimum van 124,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Eventuele betwistingen van de factuur dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend toe te komen en vallen onder de strikte toepassing van de termijnen voorzien in artikel 8 en 9 van deze verkoops-en aannemingsvoorwaarden.
12. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de geleverde en/of afgehaalde goederen tot zolang de klant niet integraal aan zijn verplichtingen ten opzichte van ons zal hebben voldaan. Niettemin worden de risico’s op de klant overgedragen vanaf de levering of afhaling van de goederen.
13. Bij niet betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de koper doet ontstaan. Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
14. In geval van annulering van de bestelling door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale kostprijs van de goederen met een minimum van 124,00 EUR en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Bestellingen waarvan maatwerk en/of aan te passen goederen het voorwerp uitmaken, kunnen geannuleerd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding door de klant van 30% op de totaliteit van de bestelling wanneer de goederen nog niet in productie zijn en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% wanneer de goederen in productie zijn.
15. Wij zijn voor onze leveringen van materiaal nooit gehouden tot meer garanties dan deze die door onze leveranciers worden gegeven. Dezelfde garantievoorwaarden en –termijnen zijn van toepassing.
16. Alle geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht van het kanton Overijse, de rechtbanken van het arrondissement Brussel en het Hof van beroep te Brussel en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x